Lietošanas noteikumi

Reģistrējoties mūsu portālā, jūs akceptējat šos noteikumus, kas ir piemērojami kā līgums pušu – Lietotāja un portāla eAvots.lv Administrācijas – starpā.

EAvots.lv atvēl šo tīmekļa vietni dažādu uzņēmumu, ražojumu, preču, pakalpojumu reklāmai, informācijas apmaiņai.

Lietošanas noteikumi vienlīdz saistoši jebkurai personai/lietotājam, kas piekļūst vietnei, neatkarīgi no tā, vai lietotājs reģistrēts kā FREE(pamat līmeņa) biedrs vai izmanto maksas pakalpojumu (GOLD līmenis), ko piedāvā eAvots.lv. Lietotājs uzskatāms par līguma dalībnieku, tiklīdz veicis reģistrācijas procesu.

eAvots.lv patur visas tiesības jebkurā brīdī mainīt/uzlabot šos Lietošanas noteikumus. Visas tajā publicētās izmaiņas ir spēkā tūlīt pēc noteikumu nosūtīšanas Lietotājam vai to publicēšanas mūsu portālā.
  

Lietošanas ierobežojumi
eAvots.lv patur tiesības pārtraukt jebkura Lietotāja piekļuvi vietnei vai jebkuram no produktiem/pakalpojumiem, tiklīdz pamats uzskatīt, ka Lietotājs tieši vai netieši varētu kaitēt citiem lietotājiem, vai tā rīcībā saskatāms jebkāds vietējo vai starptautisko tiesību normu pārkāpums.
 
Portāla eAvots.lv pamat pakete paredz bezmaksas pakalpojumu pieejamību Lietotājam. Tomēr aAvots.lv patur tiesības ierobežot, aizliegt vai dažādot pieejas portālam bez iepriekšēja brīdinājuma vai paziņojuma. eAvots.lv arī patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vai paziņojuma mainīt kādu no piedāvātajām iespējām, produktiem un pakalpojumiem vai ieviest jaunas funkcijas, produktus un pakalpojumus šajā vietnē.
 
Lietotājs, pieņemot šos noteikumus, atzīst, ka nekādā gadījumā eAvots.lv nav atbildīgs Lietotāja vai trešās personas priekšā par tā nespēju izmantot vietni, sakarā ar traucējumiem, ierobežotu piekļuvi, kādām izmaiņām vai darbības izbeigšanu, par kavējumiem, kļūdām vai bezdarbību, attiecībā uz nosūtītajiem paziņojumiem vai jebkādu kaitējumu, kas izriet no vietnes lietošanas. eAvots.lv nevar būt atbildīgs arī par Lietotāja neprasmi izmantot vietni vai kādu no tās piedāvātajām iespējām.
 
  
Autortiesības un licences

Šajā vietnē pieejamo informāciju nevar reproducēt, pavairot, kopēt, pārdot tālāk vai kā citādi izmantot komerciālos nolūkos bez eAvots.lv vai trešās puses rakstiskas atļaujas. Lietotājs, pieņemot šos Lietošanas noteikumus, piekrīt un apstiprina, ka tas nevar kopēt, pavairot vai lejupielādēt jebkuru informāciju, tekstu, attēlus, video klipus, katalogus, arhīvus, datus, kas pieejama vietnē, ar mērķi atkārtoti pārdot vai izplatīt eAvots.lv pieejamo informāciju.

  
Funkcijas
eAvots.lv nodrošina vietni elektroniskajā tīmeklī kā platformu informācijas apmaiņai starp pircējiem un pārdevējiem par precēm un pakalpojumiem. eAvots.lv neiesaistās Lietotāju darījumos, neiekasē nekādu komisijas maksu no pušu darījumiem. Līdz ar to eAvots.lv nevar kontrolēt un uzņemties atbildību par sniegtās informācijas/pakalpojumu patiesumu, kvalitāti, pieejamību un likumību, kā arī garantēt pušu savstarpējās vienošanās izpildi.
 
Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par visiem darījumiem, kas veikti ar mūsu portāla starpniecību. 
Lietotājs, piekrītot šiem noteikumiem, rēķinās ar risku, kas var rasties negodprātīgu viltus partneru darbības rezultātā. Tā kā lietotāju identificēšana/pārbaude internetā ir visai problemātiska, eAvots.lv, vismaz sākotnēji, nevar pārbaudīt katra Lietotāja - reģistrētās personas vai uzņēmuma publiskoto informāciju. Tāpēc eAvots.lv aicina jūs izmantot savu pieredzi un veselo saprātu, lai kritiski izvērtētu potenciālos sadarbības partnerus.
 
  
Trešās puses un saturs
Lietotājs apzinās un piekrīt, ka daļa portālā ievietotās informācijas, piemēram, dati, attēli, teksti, grafikas, fotogrāfijas, video, logo, banneri, reklāmas u. c. materiāli, kas redzami šajā lapā, ir publiskoti un brīvi pieejami trešajām personām un visiem interneta lietotājiem. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par visu informāciju, ko publisko internetā, izmantojot mūsu portāla piedāvātās iespējas.
 
Portālā pieejamas saites ar citām tīmekļa vietnēm. Lietotājiem jāapzinās, ka eAvots.lv nav atbildīgs par citās mājas lapās pieejamo informāciju/piedāvājumiem, pat ja minētā vietne ir pieejama, izmantojot portālā eAvots.lv publiskoto saiti.
 
  
Atbildība un pienākumi
Reģistrējoties portālā eAvots.lv, Lietotājs apņemas sniegt patiesu, precīzu un pilnīgu informāciju par savu uzņēmuma vai tā piedāvātajām precēm/pakalpojumiem, apņemas atjaunot informāciju, ja dati mainīti.
 
Ja Lietotājs sniedz vai mēģina sniegt jebkādu informāciju, kas ir nepatiesa, neprecīza, vai nepilnīga, eAvots.lv ir tiesīgs uz laiku pārtraukt vai anulēt Lietotāja reģistrāciju, iesaldēt vai izdzēst ievadītos pārdošanas piedāvājumus, preces/pakalpojumus. Reģistrējoties portālā kā biznesa vienība vai uzņēmums, Lietotājs apliecina un garantē, ka pārstāv reāli eksistējošu iestādi/uzņēmumu ar adresē norādītu uzņēmējdarbības vietu.
 
Reģistrējoties portālā eAvots.lv, Lietotājs piekrīt iekļaut savus personas datu eAvots.lv datu bāzē un akceptē informācijas publiskošanu citiem lietotājiem.

Aizpildot reģistrācijas formu, Lietotājam tiek piešķirts unikāls ID, tiek izvēlēta parole, kas turpmāk nodrošina pieeju Lietotāja kontam. Lietotājs ir atbildīgs par šo datu konfidencialitāti. Lietotājam jānodrošina iziešana (log out) no sava konta pēc portāla izmantošanas beigām. eAvots.lv neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radušies nenodrošinot iepriekšminētās prasības.  

Lietotājs apzinās, ka viņa darbība portālā var tikt apturēta vai liegta gadījumā, ja:

  • netiek ievēroti vietējo, valsts vai starptautisko tiesību akti;
  • netiek ievērotas regulas, kas garantē eksporta kontroli, patērētāju aizsardzību, negodīgu konkurenci vai nepatiesu reklāmu;
  • portālā tiek izplatīta informācija, dati, teksti, attēli, saites, paziņojumi vai jebkādi citi materiāli, kas ir nelikumīgi, kaitnieciski, ļaunprātīgi, apmelojoši, vulgāri, pornogrāfiski, rasistiski, vai kā citādi nevēlami jebkuram eAvots.lv lietotājam - personai vai organizācijai;
  • citus lietotājus personiski identificējoša informācija tiek apkopota, uzglabāta vai izmantota nelikumīgiem vai neatļautiem nolūkiem;
  • publiskotā informācija var kaitēt nepilngadīgām personām; - portāls tiek izmantots jebkādas nesankcionētas reklāmas, tostarp junk mail, spam vai kādu citu nevēlamu e-pastu masveida izplatīšanai;
  • portālā tiek ievietoti vai pārraidīti dati vai materiāli, kas satur datorvīrusus, bojātus failus vai jebkādu citu kaitīgu programmatūru, kodus, kas var bojāt, traucēt vai apturēt jebkuru citu programmatūru, datus;
  • portālā tiek ievietoti materiāli, kas ir pretrunā ar intelektuālā īpašuma aizsardzību, autortiesībām, patentu, preču zīmju, tirdzniecības noslēpumu aizsardzību;
  • Lietotāja rīcība neatbilst portāla lietošanas noteikumiem vai kā citādi ir nepieņemama portāla eAvots.lv administrācijai.

 
Apmaksa
Portāla pamat paketes izmantošana ir bezmaksas. Zelta (Gold) un Sudraba (Silver) biedri, izmantojot eAvota piedāvātās papilu iespējas, maksā ikgadēju dalības maksu (izņemot atsevišķus akciju piedāvājumus). Pamatlietotājiem (FREE), Sudraba (Silver) un Zelta (Gold) biedriem ir iespēja iegādāties arī atsevišķas papildu funkcijas, produktus un pakalpojumus, kas nav iekļauti to statusam atbilstošajā dalības paketē.
 
eAvots.lv var pēc saviem ieskatiem pievienot, dzēst vai mainīt atsevišķas vai visas vietnes, to funkcionalitāti, saturu vai piemēroto maksu. Iemaksātā dalības maksa netiks atmaksāta gadījumā, ja Lietotājs priekšlaicīgi lūgs izbeigt savu dalību portālā.
  

Atruna
eAvots.lv nekontrolē Lietotāja vai trešo personu ievietoto informāciju, piedāvātās preces un pakalpojumus. Līdz ar to eAvots.lv nav atbildīgs un negarantē precizitāti, integritāti, kvalitāti, pieklājību vai likumību trešo personu vai Lietotāja ievietotajā saturā.

 eAvots.lv nekādā gadījumā neatlīdzina Lietotājam vai trešajai personai par jebkādām kļūdām vai izlaidumiem saturā, vai jebkādus zaudējumus vai kaitējumu, kas radies, izmantojot iespējas, kuras sniedz portāls un tajā atrodamā informācija.